EFENDİLERE HİTAPMelâmîler, fedailer

Varını Hakk’a verenler

Hak’la halkı bir görenler

Ehl-i tevhid derler bize

 

 

 

 

EFENDİLERE       HİTAP

 

Muhterem Efendiler,

Allah’ın selâmı, muhabbeti, ilhamı, sevgisi üzerlerinizden eksik olmasın; daima artsın inşallah!

Size karşı yazacağım mektupta itinalı ve dikkatli olmaya çalışacağım. Çünkü öyle mümtaz, muhterem efendilerin muhatabı bulunuyorum ki… Davet-i Rahmân’ı duymuşlar, bu ulvî davete hemen icâbet etmiş, Hak mürşide biat ederek fenâfillah olmuşlar, ender fenâda bekâ bulmuşlar, Hakk’ı kendilerine diyet etmiş, zâhiri halk ile bâtını Hak şuhuduna ermişler.

Velâyet ve Nübüvvet’in sırrına mazhar olan, “Biz sana havz-ı kevseri verdik!” sırrının mazharı, uruç edip sohbet etmenin, nüzûl edip ibadet etmenin aşkı, iştiyakı içerisinde olan bu muhteremlere ne yazabiliriz?

Zâhirî mürşitten, mânen Hak tarafından irşada memur edilmiş kardeşlerim!

Ulvî ve kutsî emânetin mânevî mesuliyetini idrâk eden, emrolunduğu gibi doğru, kadere rıza gösteren, kesrette vahdeti, vahdette kesreti şuhud eden, hâlde tevhid ederek hâlini yaşayan, zevkiyle zevkiyâp olan, Melâmet’in gerçek sırrı olan kenz-i mahfinin fahri üyeleri!

Hasan Fehmi Efendi Hazretleri’nin ve Efendi Hazretleri’nin mensubu olmak hasebiyle çok şükür Melâme- tin dönüş noktasını teşkil ediyoruz. Mânevî mesuliyetimiz çok büyük! Her hâlimizle Pîr Seyyid Muhammed Nur’u temsil etmekteyiz. Akvâlimizle (sözlerimiz), ahvâlimizde Kur’an’ın canlı örneğini vereceğiz.

Çok şükür siz Efendi kardeşlerim ahkâma, ahlâka, Pîr Seyyid’in erkân ve âdâbına riayet etmekle ihvanımız feyizli, aşklı, muhabbetli olmaktadırlar. Sizlerin samimi hizmetlerinizin, telkîni mutlaktan verişinizin, râbıtanıza bağlılığınızın semeresini görmekteyiz. İnşallah çok daha kemâl üzere olacağız.

Can Dostlarım!

Öyle bir dönemde tevhide biat ettik ki, nâehlin ağzında, yalan yanlış Kur’an okumalar, indî (esassız, şahsî) mânâlar vermeler. Hadisle ilgisi olmayan sözlere hadis demeler. Kendi düşüncelerine göre şerh etmeler. (anlatmalar) Ahkâmlı olmanın tevhide engel olduğunu ifade etmeye çalışmalar. Masonik olanların ağızlarında tevhidi istismar eden sözler ve hareketler...

Zat-ı muhterem Efendi Hazretleri: “Hacı Efendi! Bu davayı beraberce yürütüp Hasan Fehmimin, Efendimin emânet ettiği Melâmet’e lâyık hizmet etmeye çalışacağız inşallah!” buyurdu.

Beraberce geceyi güne katarak, uzun yıllar hizmeti gaye edinerek çalışmanın neticesinde sizler gibi muhterem dostlara kavuşmanın aşkı, sevinci içerisindeyiz. Sizinle sevinçli, sizinle mutlu, sizinle varız.

Hepinize can ü gönülden inanıyorum. Sadâkatinizden asla şüphe etmem. Anlatmak istediğim; birbirlerimizi biraz daha fazla sevelim. Mektupla tebrikle birbirimizin hâl ve ahvâlini sorup birbirimize muhabbetle daha çok yaklaşalım.

İrşâda görevli olan kardeşlerim, Allah’ın izniyle tevhid, sevgi, muhabbet, güzel ahlâk ihtilâli yapacaklar ve yapmaktalar.

Biliyorsunuz ki biz siyâset, şan, şöhret, makam, dünya üstüyüz. El ele, gönül gönüle verip sevişip kaynaştığımız zaman ne büyük kemâlat, ne zuhuratlar olacak inşallah! Sizleri her zaman ziyaret etmeyi ne kadar arzu ederim. İnşallah yakından da görüşeceğiz.

Muhterem Efendiler!

Yirmi birinci asra girerken Melâmîliğin kemâli tecellî edecek inşallah! Halkın yüzünde Hakk’ı seven biziz. Düşeni kaldıran, acı doyuran, yetimi sevindiren biz olacağız. İnsan haklarına ancak ehl-i tevhid olan saygılı olur! Ehl-i tevhid olmayan, halka saygılı davranabilir mi?..

Nasıl Peygamberimiz (s.a.) cihanşümul bir peygamber ise, Melâmîlik de aynen cihanşümul bir hakikattir. Çünkü biz, O Hak Resûlü hâle getiren, tevhid edip hâlini yaşayanız. Bir yüzümüz velâyetin aynası, bir yüzümüz de nübüvvetin aynasıdır. Bu aynayı kırmadan, tertemiz muhafaza etmek, bu kutsî emâneti korumak bizlere verilmiştir. Bütün tarîkatlar Melâmet’i arıyorlar. Cümleye ihsan eylesin Mevlâ!

Allah’a şükür, büyük yollar kat ettik. Ahlâklı, ahkâmlı, fenâfillahtan geçmiş, varlığını benliğini Hak varlığında yok etmiş çok kıymetli ihvanımız İlâhiyat Fakültelerinde, okullarda, cami kürsülerinde, televizyon ve radyolarda, hizmet vermektedirler. Bilhassa hastanelerde doktorlarımız, dairelerde memurlarımız güzel ahlâklarıyla örnek hareketler yapmaktalar. İşçilerimiz, hanım kardeşlerimiz her hâlleriyle tevhidi yaşayıp etraflarına nur saçmaktalar. Allah bu yolda cümlemizin yardımcısı olsun. Amin!

Efendiler!

Birbirlerinizle mektuplaşın ve haberleşin. Sizlerden mektup bekliyorum. Hem ahvâlinizi hem de ihvanın durumunu bildirirseniz bizi memnun edersiniz. Bazı hususlarda ihvanı kemâle getirmek üzere eksiksiz hizmet verme gayesiyle görüşüp birbirlerimize bilgilerimizi aktarsak -bu kadar mürşid-i kâmillerin bilgi birikimi bir yerde toplanırsa- ne güzel, ne büyük hizmet olur!

Bir ihvanı teveccühe aldığım zaman, “Efendimiz Ahmet Efendi Hazretleri” derim. Gayem onu Hakk’a biat ettirmektir. Acaba on-on beş tane olduk, çoğaldık mı, bölündük mü? Bunların da ayrı ayrı ihvanı... Hepimiz bir vücut. Hakikatte Hazret-i Muhammed (s.a)

Şahsen ben kimin efendisi isem, siz efendi kardeşlerim de o ihvanın hepsinin efendisidir, mürşididir. Efendiler bir vücut olduğu gibi ihvan da tefrika yapmadan bir vücutturlar. İmkân dahilinde ihvanla birlik beraberlik. Bu efendilerin hangisine biat etseler, hiç tefrika yapmadan hepsine biat etmişlerdir. Efendi kardeşler, ihvanın hepsine hizmet verecekler. Gayem, -efendilerini ve ihvanını hiç ayrım yapmadan birlik, beraberlik zevki, yaşantısı içerisinde- tevhide hizmet etmek.

Çok güzel bir dönemden geçiyoruz. Biat edenler, yüksek tahsilliler, gençler. Çok şükür ihvanımız şeriatlı. Erkâna riayet, emre itaat, telkîne sadâkat gösteren bu ihvanımıza inşallah daha iyi hizmet vereceğiz. Allah bu yolda yardımcımız olsun. Feyziniz, aşkınız, muhabbetiniz bol olsun. Allah aşkınızı, ilhamınızı kesmesin. Razı olduğu hâl üzere yaşamamızı ihsan eylesin. Amin!

Bilhassa Efendi kardeşlerimizin aile düzenleri, yaşantıları, çocuklarının durumları çevresine örnek olacaktır. Hem hanemizle hem de ihvanın hane birlikleriyle bilhassa çocukların tahsilleriyle yaşantılarıyla, imkân dahilinde ilgileneceğiz.

Gayemiz aileyi kurtarma, çocukları kendi zamanlarına göre iyi yetiştirme. Biz ilmin, fennin, tekniğin yanındayız. İhvanı çocuklarıyla ve gelecek soyuyla kurtarmaya çalışacağız Allah’ın izniyle! Allah bu yolda yardımcımız olsun. Amin!...

Hepinizi Allah’a emânet eder, selâm ve sevgilerimle gözlerinizden öper, Allah’tan sonsuz iyilikler dilerim.

08. 05. 1994

 

Bu Sayfanın Geldiği Adres
Tasavvuf Derneği
http://www.tasavvufdernegi.com

Bu Sayfanın Adresi:
http://www.tasavvufdernegi.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=77