ALLAHIN RAHMETİNE, MERHAMETİNE, MAĞFİRETİNE ÇOK MUHTACIZ!İzmir, 14. 03. 2010

Esselamualeykum

Allahım bizi rızandan ayırma, yanlış hareket hiç yaptırma, zikirsiz, fikirsiz ebter eyleme.

Sevgili Dostlar,

Her halimizle Allah'ın rahmetine, merhametine, mağfiretine muhtaç olduğumuzu idrak etmeliyiz, anlayıp bilmeliyiz.

Anımızın kadr u kıymetini bilmekten aciziz. Rahat rahat nefes almak, sağlık, sıhhat, afiyetle yaşamak… Allah'a sonsuz hamd u sena. Nimet-i uzmasının karşısında şükürden aciziz.

Sevgili Dostlarım,

Bizi Allah başıboş, gelişigüzel, tesadüfi yaratmamış. Dört yeminle meth ü sena eylemiş. Kendi sıfatıyla süslemiş. Allah'ın sıfatlarını Allah'ın rızası doğrultusunda kullanalım: Göz hikmetle baksın, hakikatleri görsün, dil hikmetle söylesin mana ve hakikatleri ifade etsin. Kulak Allah'ın emirlerini idrak eylesin, yasak ve haramlardan sakınsın. El Allah yolunda hizmet versin. Ayak Allah'ın rızası üzere Hak yolda yürüsün.

A Canım,

Dikkat edersek bu azalardan tecelli eden sıfatlar, Allah'ın sıfatlarıdır. Allah'ın sıfatlarını O’nun yolunda, rızası doğrultusunda hizmet ettirmeliyiz. Bu da ancak mürşid-i kamilin emrine itaat, telkin ettiği tevhide sadakatle olacaktır. Ne mutlu şu insana ki şuhut üzre durur. Tefekkürle söz söyler. Canda cananı incitmez.

Mürşidin rızasını, telkin ettiği tevhidi yaşamakla kazanmak, Allah bütün dostlara ve cümlemize nasip eylesin.

Sevgili Dervişim,

Kendimizi murakabeye ve kontrole çekelim. Bizim ödevimiz, görevimiz nelerdir? Biz nasıl olmalıyız? Dikkatli ve çok dikkatli olmalıyız. Hak dost buyuruyor ki:

“Hakk'a giden yol senden sana gider ol.“

Bizden bize giden yolda can mürşidin telkiniyle gideceğiz. Al dediklerini alıp, at dediklerini atarak gideceğiz. Sevgili dost, neyi bize atın der? Şirk fiilinizi, şirk sıfatınızı ve şirk vücudunuzu atınız. Zan ve evhamları yıkınız. Nefsani olan bütün kötülüklerden Rahmaniyet’e geçiniz.

A Be Dostum,

hep fiiller Halık’ındır kul eliyle işlenir. Sen basit bir varlık değilsin. Allah kulunu kendisiyle süslemiş, sıfatlarıyla giydirmiş. Allah kulunu kendine muhatap seçmiş.

Sevgili Hak Yolcusu,

Allah'a muhatap olmak, sıfatlarıyla giyinmek, emrine itaat, telkinine sadakatle ehli hal, ehli zevk, ehli mana olmak Mevlâ bütün dostlara ihsan ve ikram eylesin.

Halde Tevhid Eden Dervişim,

Halde tevhid edenler, şahadete ererler. Dünya ukba etkisinden kurtulanlar, dosta aşk ilan ederler. Dil onları anlatamaz. Kalem hakikatleri ifade etmekten acizdir. Bütün Allah dostları, mürşid-i kamilin telkiniyle bütün perdelerden geçtiler. Ehli hal, ehli zevk, ehli mana oldular. Hak mürşid onları muhasebeden, muhakemeden şahadet alemine yükseltti. İman-ı kamil üzere şahadet verdiler. Çünkü onlar, Hak mürşidin emrine itaat, telkinine sadakatle vuslat-ı yarla halvet oldular. Allah Hak dostların himmetlerini üzerimizden hiç eksik etmesin. Amin!

Muhterem Dostlarım,

Bu alem bir pazarda vuslatınca aldı mal, sende fazla bende eksik, ortada kavga nedir? Herkes sadakati nispetinde, Hak mürşide inancı ve bağlılığı nispetinde devri alem oldular.

Aman Allahım, o Hak mürşid ki, gayriyeti kaldırmış, zan ve evhamdan geçmiş, telkini mutlaktan almış, vuslat-ı yarla halvet olmuş, naz ve niyaza yükselmiş, ehli hal, ehli zevk, ehli mana olmuş, velayette velilerle, nübüvvette nebilerle haşrolmuş, alem gözünden sır olmuş, kaybolmuş, vermiş gönül Hak'tan yana hep gördüğü didar hep cemal olmuş. 

Ulu Yaratanım,

Bu zat-ı muhteremlerin himmetlerini, sevgi ve muhabbetlerini üzerimizden bir an olsun kaldırma.

Halk içinde nişanları yok, tanıyamazsın. Kesafetiyle aynen insan, letafetiyle devri alem olmuş. Hakk'ı diyet edip, Hak nuruyla nazar eder. Kesret vahdet tevhid eder. Bir aleme dalar gider. O alemden manalar, inciler getirir. Dikkat edelim de mana aleminin sultanlarını incitmeyelim.

Sevgili Dostlar,

Onlar, bu manaya, bu hakikate Hak mürşidin telkinine sadakat, emrine itaatle ulaştılar. Mevlâ himmetlerini bir an olsun üzerimizden eksik etmesin. Biz Allah'ın öyle hikmet ve hakikat hazineleriyiz ki, mürşidin telkiniyle o hazineye sahip olacağız. O hazinenin sahibi olma…

Şimdi soracaksın:

- Bu hazinede ne var?

Bana “Ne yok?” diye sor. Allah ve Rasulü’nün rızası, sevgi ve muhabbeti, razı olduğu iyilikler var. Mevlâ bizi bu hakikat hazinesinden bir an olsun mahrum etmesin. Amin!

Sevgili Hak Dostu,

Can mürşidim, o hazinenin anahtarını vermiş. O hazinenin açılışını göstermiş.

Ol fakir olup gezenlerde hazine dopdolu

Say edip o sonsuz hazineyi bulmazsa ne güç.

Size sevgili Pîr Seyyid Muhammed Nur’un çocukları diyesim geliyor. Sevgili dervişler, diyesim geliyor. Vuslat-ı yarla halvet olan, harem-i ismetin sevgili mensupları diyesim geliyor.

Allahım, Ulu Sultanım,

Bizi razı olduğun iyiliklerden mahrum etme. Bizi sevgine mazhar kıl. Emrine itaat, telkinine sadakatle halkın yüzünden Hakk'ı sevenlerden eyle. Amin!

Bu zat-ı muhteremlerle tanışmak, buluşup sevişmek ne kadar güzel. Ama onların haliye hallenmedikçe, yaşantılarına girmedikçe, onların gördüğü eğitimi almadıkça onları ne sevebiliriz, ne de tanıyabiliriz. “Giy melamet hırasını binişan etsin seni.”

Melamet Hırkasını Giyenler, Yokluğu Da Yok Edenler,

Ledün ilmi, tevhid ilmi bir ehlinden alınır da yaşanılır,  zevk edilir. O halle hallenmeyen, zevkine eremeyen nerden bilsin ki? Anlara da ihsan eylesin Mevlâ.

Bu kemalatı Hak mürşidin telkininde buldular. Emre itaat ederek, o halle hallendiler, zevkiyle zevkiyap oldular. Ama anlatacak bir muhatap bulamadılar.

Sevgili Dostlar,

İlm-i Ledün, mana ve hikmet ilmidir. Hak mürşidin telkininden alınır. Herkes sadakati nispetinde vâris olur, nasipdar olur. Allah bütün dostlara sonsuz iyilikler ihsan eylesin.

Muhteremler,

Günbegün farka gelelim. Zikirli, fikirli, tefekkürlü olalım. Halkı sevelim, halkın yüzünden Hakk'ı sevelim. Canda cananı incitmeyelim. Sizler bulunduğunuz yerin arif insanı olacaksınız. Her halinizle örnek, gönül yıkmayan, insan darıltmayan, sözü sohbeti murakabeli, kontrollü olacaksınız. Aile yaşantımız çevremize örnek olmalıdır. Çocuklarımıza İslami terbiye, güzel ahlak vermeye çalışalım. Halkı sevelim de halkın yüzünden Hakk'ı sevelim. Derviş kaderine rıza gösterecek, Hak emrine itaat edecek, al denileni alıp at denileni atacak. Günden güne farka gelecek. Yaratılış gayesini bilecek. Allah'ın sonsuz nimetlerine hamd edecek, şükredecek, hayrun nas olacak. İnsanlara iyilik edecek. Melamiler, iyilik için yaratılmış zat-ı muhteremlerdir. Mürşidim diyor ki:

Nerde görsen ver onlara selamı

Onlar söyler her an Allah kelamı

Ulu Sultanım,

Bizi zikirsiz, fikirsiz, ebter eyleme. Aşksız, muhabbetsiz bir an bırakma. Bize “kulum” de, “gayrsınız” deme.

Ulu Yaratanım,

Bütün dostları, ahbab u yaranı, sevginden, muhabbetinden bir an olsun mahrum etme. Rızanı kazanan, Hak mürşidin telkiniyle yürüyen, bulunduğu yerin manevi mesuliyetini idrak eden, aşkla zevkle zikrede eyle.  

Ulu Mevlâm

Rızanı kazanan zümre-yi salihine cümlemizi ilhak eyle.

Selam, sevgi, dualarımla sizleri, aile birliklerinizi tevhide intisap eden dostları Allah'a emanet eder, Allah'tan sonsuz iyilikler dilerim.

Selam, sevgi ve dualarla hoşça kalın

HACI BABA

 

Hüseyin Sabri SOYYİĞİT

***

Sevgili Dostlar,

Bu yazılara ihtiyaç var. Melamet, ilimsiz, irfansız bırakılmış. İlk emir “Oku!”dur. kalem yaratılmış.

İlmi Ledünnü ilimle süsleyeceksiniz. Bütün dostlara tavsiyemiz, Allah'ın emirleridir.

“Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?“

“Sizin hayırlınız, okuyan ve okutandır.”

“ilim öğrenmek, erkek ve kadınların üzerine farz kılınmıştır.”

“İlmi kundaktan teneşire kadar talep ediniz.”

“İlim Çin’de olsa bile onu gidip alın, öğrenin.”

Dostlara tavsiyelerimiz, çocuklarını ilimsiz, irfansız bırakmasınlar. En kötü şey, cehalettir. Hem zahiri hem batıni ilimlerle mücehhez olsunlar. Öyle bir ilim öğrenelim ki bizi karanlıklardan kurtarsın, nefsani olan bütün kötülüklerden kurtarsın. Dünya ukba saadetine ulaştırsın.

İlim ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir

Kendini bilmez isen

Bu nice okumaktır.

Peygamber Efendimiz “Ömrünüzden bir saat dahi kalıncaya kadar ilim öğrenin.” buyuruyor. İlim Allah'ın sıfatıdır. Onu tahsil edelim.

Yine dostlara tavsiyemiz, ilm-i Ledün, hikmet ve mana ilmi, mürşid-i kamilden; zahiri ilimler de zamanın alimlerinden tahsil edilir. O zaman talebe iki kanatlı olur. İki kanadı olan da ezelden ebede uçar gider. Tek kanatla uçmaya kalkanlar maalesef çukurlara düştüler. Öğrendiğimiz ilim memlekete huzur getirmeli, sevgi, muhabbet getirmeli, barışı getirmeli. Maalesef bazılarının ilmi, onları hırsızlıktan, edepsizlikten kurtarmıyor. Aman Allahım neler neler duyuyoruz. Hikmetlerin başı Allah korkusudur. Allah'tan korkan, O’nu hakim tayin eden, O’nun murakabesinde, kontrolünde, asla hata işleyemez. Dinine, vatanına, milletine ihanet edemez. Zaferden zafere koşan imanlı, ahlaklı askerlerimiz tarihe altın sayfalar yazdılar. Birbirlerine seslendiler:

“Siper et göğsünü dursun bu hayasızca akın”

Bizi besmelesiz, hamdelesiz, ilimsiz, irfansız bırakma Mevlâm.

Ulu Yaratanım,

Kur'an-ı Kerim’i başına taç eden, “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” diyen, cepheden cepheye tahmidle koşan zat-ı muhteremlerin ruhunu şad et, himmetlerini üzerimizden eksik etme. Bu mümtaz insanların torunlarına uyanmayı nasip et. Helali-haramı, Hakk'ı-batılı, Hakk'ı-batılı, seçmeyi fark ettir.

Ulu Yaratanım,

Bize anlayış ver, necip bir milletin soyundan gelen bu insanlar, veren el olsunlar. Sanayilerini tam kursunlar. Birbirlerini imanla, ahlakla sevsinler. Düşeni kaldırıp, açı doyursunlar. Fakirlerin elinden tutsunlar.

Ulu Yaratanım,

Rızanı kazanan, sevgine mazhar olan, yaratılış gayesini bilen, zatına aşık, sadık kul olan iyiler zümresine cümlemizi ilhak et.

Amin! Amin!1

Dosta aşık olanların

Gönlünde yer tutanların

İtimadın alanların

Mevla yolun asan eder

 

2

Aşık derviş olanların

Kendi nefsin bilenlerin

Sırra kadem basanların

Mevla yolun asan eder

 

3

Telkin ile gidenlerin

Mahremine girenlerin

Dosta vuslat edenlerin

Mevla yolun asan eder

 

4

Mürşidi Hak bilenlerin

Candan içre sevenlerin

Sevgisine erenlerin

Mevla yolun asan eder

 

5

Halde tevhid edenlerin

Dünya ukba geçenlerin

Canım derviş olanların

Mevla yolun asan eder

 

6

Zata mazhar düşenlerin

Hakk’ı diyet edenlerin

Mana eri olanların

Mevla yolun asan eder

 

7

Şuhud üzre duranların

Şahadeti verenlerin

Kamilinden bulanların

Mevla yolun asan eder

 

8

Arif insan olacaksın

Söze dikkat edeceksin

Kur’an ile gideceksin

Mevla yolun asan eder

 

9

Hak nuruyla bakacaksın

Sıfatını giyeceksin

SABRİ halkı seveceksin

Mevla yolun asan eder

 

 

                             10.03.2010

 

1

Tefekkürle zikredenler

Aşkla zevkle Allah derler

Daim Hakk’a şükrederler

Mana eri dervişlerdir

 

2

Can mürşitten ilham alan

Bulur her derdine derman

Telkin ile huzur bulan

Mana eri dervişlerdir

 

3

Hakk’ı diyet eden canlar

Canda cananı bulanlar

Sevilen kul işte bunlar

Mana eri dervişlerdir

 

4

Naz ve niyaz etmişlerdir

Devri alem olmuşlardır

Gönüller fethetmişlerdir

Mana eri dervişlerdir

 

5

Perdelerden geçmişlerdir

Dosta vuslat etmişlerdir

Kulluk zevkin almışlardır

Mana eri dervişlerdir

 

6

Hak mürşidi sevenlerdir

Rızasını alanlardır

Gönlünde yer tutanlardır

Mana eri dervişlerdir

 

7

Niçin niye demez bunlar

Vuslatın zevkin alanlar

İtimadın kazananlar

Mana eri dervişlerdir

 

8

Rabbim Allah demişlerdir

Kıyam üzre durmuşlardır

Sadık derviş olmuşlardır

Mana eri dervişlerdir

 

9

SABRİ sabret halinize

Mana doğar gönlünüze

Dosta vuslat sizden size

Mana eri dervişlerdir

 

 

                    11.03.2010

 

1

Hak mürşitten mana alan

Manasına varis olan

Telkin ile kemal bulan

Hak dostudur âşıkânlar

 

2

Men areften ders alanlar

Dost perdesin kaldıranlar

Mahremine giren canlar

Hak dostudur âşıkânlar

 

3

Kesret vahdet bir görenler

Her yüzden anı sevenler

Aşkla zevkle Allah derler

Hak dostudur âşıkânlar

 

4

Sevilen derviştir bunlar

Zikri ehlinden alanlar

Rabıtayla vuslattalar

Hak dostudur âşıkânlar

 

5

Mürşit gönlüne girmişler

İtimadın kesbetmişler

Perdelerden de geçmişler

Hak dostudur âşıkânlar

 

6

Halde tevhid edenlerdir

Gönülde yer  tutanlardır

Sevilen kul olanlardır

Hak dostudur âşıkânlar

 

7

Hak dostunu candan sevdik

Hesabımız ona verdik

Şükür rızasını aldık

Hak dostudur âşıkânlar

 

8

Çokça dikkat edeceksin

Ender fena geçeceksin

Canlı Kur’an olacaksın

Hak dostudur âşıkânlar

 

9

Mesuliyet duyacaksın

Ne yaptığın bileceksin

SABRİ çok zikredeceksin

Hak dostudur âşıkânlar

 

 

                             15.03.2010

 


Bu Sayfanın Geldiği Adres
Tasavvuf Derneği
http://www.tasavvufdernegi.com

Bu Sayfanın Adresi:
http://www.tasavvufdernegi.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=242